เข้าเวปไซด์เก่าสาขาวิชาฯ

 

เข้าเวปไซด์ใหม่สาขาวิชาฯ ( ทดสอบ )

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 50300

เบอร์โทรศัพท์. 0-5388-5617-9 FAX. 0-53885-619