หลักสูตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 50300

หลักสูตรคณิตศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์. 0-5388-5617-9 FAX. 0-53885-619

หลักสูตรสถติประยุกต์บอร์โทรศัพท์. 0-5388-5649-50