รูปกิจกรรมโครงการสร้งวัฒนธรรมในห้องเรียนนำธรรมชาติสู่มหาวิทยาลัย

 รูปกิจกรรม
โครงการสร้งวัฒนธรรมในห้องเรียนนำธรรมชาติสู่มหาวิทยาลัย
โดยนักศึกษาวิชาการคิดและการตัดสินใจ