การจัดการอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

 เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการประัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาให้มากขึ้นและดีขึ้น