สื่อการสอน บทที่ 2 เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มิติ
(Solid Analytic Geometry)

รศ.ศุภรัตน์   ลี้รัตนาวลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เนื้อหารายวิชา
+ กราฟ
(Graphs)
   - เอกสาร กราฟ
   - แบบฝึกหัด
   - ตัวอย่าง 1
   - ตัวอย่าง 2
   - ตัวอย่าง 3
   - ตัวอย่าง 4
   - ตัวอย่างทรงกลม
   - ทรงกระบอก
   - พาราโบลา
+ ผิวกำลังสอง
   (Quadric surfaces)
   - เอกสาร ผิวกำลังสอง
   - แบบฝึกหัด
   - รอยตัด
   - ทรงรี
   - ทรงไฮเพอร์โบลาเชิงวงรี
     ชนิดชิ้นเดียว
   - ทรงไฮเพอร์โบลาเชิงวงรี
     ชนิด 2 ชิ้น
   - กรวยอีลิปติก
   - ทรงพาราโบลาเชิงวงรี
+ ระบบพิกัดทรงกระบอก
     และทรงกลม
   - เอกสาร ระบบพิกัด
     ทรงกระบอกและทรงกลม
   - แบบฝึกหัด
   - ตัวอย่าง 1
   - ตัวอย่าง 2
   - ตัวอย่าง 3
   - ตัวอย่าง 4
   - ตัวอย่าง 5
   บทสรุป
   เอกสารอ้างอิง
 

 
สื่อการสอน บทที่ 2 เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มิติ (Solid Analytic Geometry)
รศ.ศุภรัตน์    ลี้รัตนาวลี