ลำดับ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวน
คนโหลด
วัน/เวลา Download
1 ใบงานวิชาการคิดและการตัดสินใจ 1957 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:50:26
2 พหุนามและเลขยกกำลัง 1319 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:41:22
3 ฟังก์ชันตรีโกณฑ์มิติ 824 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:06:02
4 ฟังก์ชัน 729 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 02:35:57
5 จำนวนเต็มและเศษส่วน 816 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:35:41
6 การแก้อสมการ 510 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 04:48:13
7 การแก้สมการ 524 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:31:44
8 การวาดกราฟเบื้องต้น 1009 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:31:03
9 งานวิจัย 1121 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:41:53
10 ใบสมัครการแข่งขัน a math ครั้งที่ 4 652 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 07:22:07