แจ้งเรื่องการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษารหัส 53 -54
 

   ********      นักศึกษารหัส  53 - 54  ในการลงทะเบียนให้   ตรวจสอบในรายวิชาว่าต้องการผ่านการเรียนในรายวิชาอื่นมาก่อนหรือเปล่า   ( รายวิชาที่ต้องเรียนและสอบผ่าน )    หากลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้ผ่านเกณฑ์ตามกำหนดจะถือเป็น โมฆะ ในการลงทะเบียนเรียนวิชา
นั้น ๆ  
********