ประกาศเรื่องการยื่นขอเปิดรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน
 
*** ประกาศเรื่องการยื่นขอเปิดรายวิชา
ในภาคเรียนฤดูร้อน***


ให้นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการได้

ตั้งแต่วันที่   6  ธันวาคม  2554
ถึง  5 มกราคม  2555