การลงทะเบียนเรียนในรายวิชา แคลคูลัส 1
 

 ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา แคลคูลัส 1  ภาคเรียนที่  3/2554

 ให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มใน SECTION ที่เปิดได้
  เริ่มในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555  โดยทางสาขาวิชา ฯ ได้ให้ลงทะเบียน เพิ่มเป็น 60 คนต่อ  1 SECTION
หากเต็มจะไม่มีการเปิดใหม่และไม่ให้ลงทะเบียนเพิ่มโดยเด็ดขาด