จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย
   

 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย

---> พ.ศ.๒๕๕๐

--->  พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒)