จรรยาบรรณนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 

จรรยาบรรณนักศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นผู้

1.  มีวินัย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2.  มีความประพฤติ ซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี
3.  มีทัศนคติที่ดี มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เคารพความคิดของ
     ผู้อื่น

4.  มีน้ำใจ มีความสามัคคี มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสาขาฯ
5.  รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งแวดล้อม
6.  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในสาขาฯ