ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนในรายวิช า MATH1401 แคลคูลัส 1 SEC 04 ,10
 

 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนในรายวิช า MATH1401 แคลคูลัส 1   SEC 04 ,10 

SEC 04      จ 12.00 - 14.00   พฤ  12.00 - 13.00 น.
 
SEC 10      จ 15.00 - 17.00   พฤ  15.00 - 16.00 น. 


******ให้ลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะนักศึกษาเอก   คณิตศาสตร์  และสถิติ  เท่านั้น******